Alkohol & drogpolicy Syfte

Att värna om medarbetarnas hälsa och trivsel samt att vi agerar korrekt mot kunder, leverantörer och medarbetare.

Mål
HINDAB är en arbetsplats där nolltolerans gäller för från bruk av alkohol och andra droger under arbetstid. Överträdelse mot detta kan leda till uppsägning.

Policy
På HINDAB arbetar vi tillsammans för en trygg och säker arbetsmiljö där varje medarbetare ansvarar för att arbetsresultat, säkerhet och trivsel inte äventyras genom nyttjande av alkohol och droger (droger likställs med narkotika, olagliga dopingmedel, starka varningsmärkta mediciner och tablettmissbruk).
Användande av alkohol och droger påverkar omdömet och kvaliteten på utfört arbete.
HINDAB värnar om måttlighet när det gäller alkoholkonsumtion och nolltolerans när det gäller droger. Alkohol och andra droger på arbetsplatsen är också en skyddsfråga. En medarbetare är aldrig påverkad i sin yrkesutövning. Arbetsgivare/platschef har rätt att, vid misstanke om berusning, kräva att medarbetaren omgående kontaktar företagshälsovården för provtagning.
I samband med kurser, konferenser, representation och uppvaktning samt fester anordnade av företaget tillämpas måttlighet och alkoholfria alternativ erbjuds alltid. Alkohol serveras aldrig under arbetstid.
Alla anställda i HINDAB skall ha kännedom om företagets policy, målsättning och regler. Alla skall veta vart man vänder sig för att få information om de möjligheter till hjälp som finns genom vårt företag.
HINDAB arbetar aktivt i enlighet med denna policy.  Närmaste chef ansvarar för att missbruksproblem uppmärksammas och åtgärdas. Omsorgen om den enskilda medarbetaren har en framskjuten position. Detta innebär att vi bryr oss om varandra och vi reagerar och vidareförmedlar om någon arbetskamrat verkar må dåligt.
HINDAB samarbetar med Framtidshälsan där vi får hjälp och stöd vid behov.
HINDAB

 
IT -policy

Med IT menar vi både hårdvara och mjukvara som används för att ta fram, lagra, söka och sprida information samt utrustning som används till kommunikation mellan oss på företaget. Detta är datorer, telefoner, mm.

Allmänna regler
• Din personliga arbetsdator, Din mobeltelefon eller den Du arbetar på, är HINDAB:s egendom.
• Företaget får aldrig, genom ex. personliga lösenord, stängas ute från innehållet i någon av dessa.
• Ingen information lagras lokalt på någon PC, utan allting lagras på central server.
• Kontroll av allt material i systemen göra med jämna mellanrum. Detta kan ske när som helst och görs systematiskt vid nyinstallationer och/eller driftsproblem.
• Alla e-mail och all användning av Internet går att spåra och allt finns lagrat i systemet. Vad var och en gör syns på den egna inloggningen.
• Användning av HINDAB:s IT-resurser får inte strida mot företagets mål eller innehålla för HINDAB negativ information.
• Skivor/USB-minnen eller andra källor som ska användas på företagets datorer skall först godkännas av företagsledningen.
• Det är lätt för utomstående att komma åt e-post. Känslig information skickas därför inte med e-post.
• Alla medarbetare skall vara väl insatta i hur viktigt det är att skydda företagets information. Det ligger i allas intresse och därför måste alla vara med i detta säkerhetsarbete.

Personliga regler
• Privata spel eller annan programvara, ex. sociala nätverk får inte installeras eller användas på HINDAB:s datorer utan ledningens medgivande.
• Privat användning och surfande bör ske med sparsamhet och gott omdöme, och får inte ske på arbetstid. Lunchen är undantagen.
• Surfande som kan skapa badwill för företaget på t ex rasistiska eller pornografiska hemsidor är strängeligen förbjudet och kan leda till avsked. Detta gäller även att skicka e-post som kan verka stötande. 
• Deltagande i chatgrupper är ej tillåtet. Deltagande i e-postlistor skall vara förenligt med företagets verksamhetsmål.
• Tveksam e-post öppnas inte utan slängs direkt. Därefter töms papperskorgen.
• Datoranvändning på arbetsplatsen är inte ”privat”, eftersom det är HINDAB:s namn som visas vid e-postskickande och surfing.

En särskild arbetsgrupp inom Volito AB ansvarar för arbetet med att säkerställa koncernens GDPR-arbete.

  
Jämställdhetspolicy

Inledning
HINDAB skall arbeta med jämställdhet för alla anställdas rättigheter och möjligheter till utbildning, arbete, lika lön för likvärdigt arbete och balans mellan allas inflytande på utbildningar och arbete.

Information
Information om jämställdhetsarbetet skall finnas tillgänglig för alla anställda.

Långsiktigt
För det långsiktiga jämställdhetsarbetet skall HINDAB arbeta för:
• Neutrala lönekriterier.
• Jämställdhetssynpunkter skall beaktas i allt planeringsarbete.
• Lika möjligheter att oberoende av kön, etnisk bakgrund, ålder, handikapp och sexuell läggning utveckla sina möjligheter och kompetens.
• Likvärdiga anställnings-, utbildnings-, och karriärmöjligheter oavsett kön, ålder och nationalitet
Kortsiktigt
För det kortsiktiga jämställdhetsarbetet skall vi verka för:
• Att göra innehållet i jämställdhetsplanens känt.
• Att jämställdhetsfrågorna skall hållas aktuella i arbetet.
• Att vidta de åtgärder som ligger inom ramen för vår verksamhet för att motverka snedrekrytering av personal.

  
Policy för hindrandet av trakasserier, rasism eller annat förtryck mot person eller folkgrupp.


HINDAB fördömer alla former av trakasserier och tolererar inte att sådana förekommer på arbetsplatsen.
Trakasserier grundade på kön, sexuell läggning, ursprung eller andra skäl är ett allvarligt hot mot arbetstagarnas arbetsglädje, hälsa, trygghet och möjlighet till utveckling i arbetet. Det leder också till ett sämre arbetsresultat och påverkar därigenom verksamheten.

För att motverka trakasserier ska det hos HINDAB inte förekomma kommentarer eller andra nedsättande uttalanden, som kan upplevas som kränkande för kvinnor och män. 
Självklart ska arbetsplatsen vara fri från anstötliga, rasistiska eller könskränkande bilder.

Vad är trakasserier?
”Med trakasserier avses sådant ovälkommet uppträdande grundat på kön, sexuell läggning, ursprung eller etnisk bakgrund, som kränker arbetstagarens integritet på arbetsplatsen”.
För tillsynen av att policyn efterlevs ansvarar alla som har personalansvar och dessa ska aktivt arbeta med att förhindra att trakasserier förekommer på arbetsplatsen.
I de fall man bryter mot gällande policy kommer företaget att lämna en skriftlig varning, erinran enligt LAS och informera fackförbundet om varningen som kan komma att leda till uppsägning av anställningen.

HINDAB
Johan Blom, VD