Kvalité & miljö


HINDABs målsättning är att alltid tillhandahålla utlovade produkter och tjänster. Nöjda kunder får vi genom att tillhandahålla produkter och tjänster som uppfyller utlovat tillhandahållande och kvalitet. Distributionen av produkter och service skall utföras professionellt och med beaktande av kvalitets- och miljöaspekter. Alla medarbetare inom företaget ska arbeta på ett kundfokuserat sätt, där kundens behov sätts i centrum.

Kvalitetspolicy ISO 9001:2015

Företaget med samtliga medarbetare skall leverera produkter i rätt tid, med rätt kvalitet enligt kundens önskemål för att vi alltid skall uppfattas som en god leverantör. Med produkt avses både varor och tjänster. Vi ska alltid eftersträva felfria leveranser, såväl internt som till kund. Kvalitetspolicyn ska förstås och upprätthållas av samtliga medarbetare på företaget. Verksamheten utvecklas genom ständiga förbättringar.

Miljöpolicy ISO 14001:2015

Företagets verksamhet präglas av ett aktivt miljöarbete. Planering och genomförande av olika uppdrag skall ha sin bas i företagets miljöarbete. Alla medarbetare skall verka som goda miljöambassadörer och ta tillvara möjligheten att förebygga förorening. I det dagliga arbetet ska vi använda metoder och kunskap för att minimera miljöbelastningen. HINDAB uppfyller kraven i lagar och föreskrifter och ställer krav på miljömedvetenhet hos våra leverantörer och samarbetspartners. Företaget utvecklar verksamheten och vårt miljöarbete genom ständiga förbättringar.

Certifikat, ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015, för utskrift hittar Du nedan.